Reklamacje i zwroty

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych od terminu dostawy Zamówienia (lub jej ostatniej partii w przypadku dostawy partiami) odstąpić od Umowy Sprzedaży w zakresie ww. Zamówienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym paragrafie.
 2. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać Usługodawcy przed upływem ww. terminu oryginał paragonu fiskalnego oraz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Przykładowy wzór oświadczenia jest wskazany na stronach sklepu, przy czym wykorzystanie ww. wzoru nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 3. Powyższe oświadczenie można wysłać w następujące sposoby:
  1. Pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy: Laboo Milena Ostrowska ul.Zbożowa 21 25-416 Kielce.
  2. Za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w par. 11 pkt. 7 Regulaminu (kontakt@laboo.store).
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uznaje się ją za niezawartą. Usługodawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi kwotę uiszczoną za zakupione produkty, w tym koszty dostawy za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.
 5. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, przy czym Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania od niego Produktu lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Płatność zostanie zwrócona Konsumentowi poprzez zwrotny przelew bankowy na rachunek wskazany w oświadczeniu przez Konsumenta.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży zwrócić dostarczone Produkty w stanie niezmienionym na adres magazynu Usługodawcy wskazany w par 11 pkt. 7 Regulaminu, ponosząc koszt odesłania Produktów do Usługodawcy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

REKLAMACJE I WYMIANA TOWARU

 1. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) Produktów w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Wada fizyczna polega na niezgodności dostarczonych Produktów z Umową Sprzedaży. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za wady Produktu, o których Klient wiedział w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od wydania Produktu.
 4. Klient może złożyć reklamację w następujący sposób:
  1. Pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w par 11 pkt. 7 Regulaminu,
  2. Poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w par 11 pkt. 7 Regulaminu.
 5. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrywania reklamacji przez Usługodawcę, zaleca się podanie przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym: informacji dotyczących okoliczności, rodzaju i daty wystąpienia wady, zdjęcia wady produktu, określenia preferowanego sposób rozwiązania reklamacji (np.: usunięcie wady produktu lub obniżenie ceny produktu lub odstąpienie od umowy sprzedaży).
 6. Adresu Klienta skąd wadliwy Produkt ma być odebrany przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 8. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca podejmie działania z intencją zastosowania preferowanego przez Klienta sposobu rozwiązania reklamacji. W przypadku braku takiej możliwości Usługodawca zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W przypadku gdy wadliwy Produkt zmieni państwo położenia i zmiana ta spowoduje zwiększenie kosztów dostarczenia Produktu do Usługodawcy, Usługodawca pokryje koszty jego dostarczenia do wysokości zgodnej ze stawkami dostarczenia Produktu obowiązującymi na terenie państwa pierwotnej dostawy Produktu.
 10. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Usługodawca niezwłocznie odeśle Produkt Klientowi na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Usługodawca informuje, że Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE, w tym Usługodawcą. Swoją skargę Konsument może złożyć np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Zacznij wpisywać czego szukasz i kliknij enter!

Koszyk

Brak produktów w koszyku.