Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LABOO (dalej Regulamin)

 

§1. DEFINICJE

 1. Dzień Roboczy – dzień pracujący od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy.
 2. Formularz Rejestracji – usługa dostępna w Sklepie umożliwiająca założenie Konta.
 3. Formularz Zamówienia – Usługa dostępna w Sklepie umożliwiająca złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz wybór sposobu płatności i sposobu dostawy.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 6. Konsument – Klient lub Usługobiorca, będący osobą fizyczną, którego relacja z Usługodawcą nie jest związana bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto – Usługa będąca zbiorem zasobów przechowywanych w systemach informatycznych Usługodawcy, obejmującym wprowadzone przez Usługobiorcę dane oraz informacje dotyczące Zamówień.
 8. Koszyk – lista Produktów wybranych przez Klienta z intencją zawarcia Umowy Sprzedaży w procesie składania Zamówienia.
 9. Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Usługodawcą.
 10. Przedsiębiorca – Klient lub Usługobiorca nie będący Konsumentem.
 11. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.laboo.store
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta na odległość, za pośrednictwem Sklepu, pomiędzy Klientem i Usługodawcą.
 13. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażone w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza Zamówienia, którego celem jest zawarcie Umowy Sprzedaży z Usługodawcą, obejmujące Produkty w Koszyku, w łącznej cenie Produktów i kosztów dodatkowych, w szczególności kosztów dostawy.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu jest Milena Ostrowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Alison Milena Ostrowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Zagnańska 200, 25-563  Kielce, NIP:9591763638, REGON: 260279495 368723549, zwany dalej Usługodawcą.
 2. Regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów jak również zasady korzystania przez Klientów i Usługobiorców ze Sklepu i dostępnych w nim Usług.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów i Usługobiorców w pełnym zakresie wskazanym w poprzednim punkcie. Korzystanie ze Sklepu i dostępnych w nim Usług jak również zawieranie Umów Sprzedaży Produktów jest możliwe pod warunkiem uprzedniego zapoznania się przez Klienta lub Usługobiorcę z Regulaminem i zaakceptowania jego warunków.
 4. Wszystkie informacje o Produktach dostępne na stronach internetowych Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu Cywilnego.

§3. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Przedmiotem Umowy Sprzedaży mogą być Produkty dostępne w ofercie Sklepu w momencie składania Zamówienia.
 2. Ceny wszystkich Produktów w ofercie Sklepu zawierają wszystkie wymagane podatki (ceny brutto) i nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, o ile nie wskazano inaczej w trakcie składania Zamówienia.
 3. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do obniżenia cen Produktów w przypadku Zamówień hurtowych, przy czym finalne warunki transakcji są uzgadniane na drodze negocjacji dwustronnych z Klientem.
 4. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

§4. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. W Sklepie są dostępne następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną: Konto oraz Formularz Zamówienia.
 2. Głównym celem Usługi Konto jest ułatwienie procesu podawania danych osobistych przy składaniu Zamówienia oraz śledzenie historycznych danych dotyczących korzystania przez Usługobiorcę ze Sklepu, w tym historii Zamówień.
 3. Konto jest nieodpłatnie świadczoną usługą na czas nieoznaczony, zakładaną przy pomocy Formularza Rejestracji.
 4. Usługobiorca ma możliwość usunięcia Konta w każdej chwili i bez podania przyczyny, w szczególności poprzez przesłanie takiego żądania za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej wskazany w par. 12 pkt. 7 Regulaminu.
 5. Dostęp do Konta wymaga podania przez Usługobiorcę indywidualnego loginu i hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i zabezpieczyć przed niepowołanym dostępem ze strony osób trzecich. Usługodawca nie odpowiada za szkody poczynione w wyniku nieodpowiedniego przechowywania i zabezpieczenia hasła stosowanego przez Usługobiorcę.
 6. Głównym celem Usługi Formularz Zamówienia jest ułatwienie procesu wyboru Produktów do Koszyka i składania Zamówień w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Formularz Zamówienia jest nieodpłatnie świadczoną usługą o charakterze jednorazowym rozpoczętą wraz dodaniem pierwszego Produktu do Koszyka i zakończoną złożeniem Zamówienia lub rezygnacją z niego przez Usługobiorcę.
 8. Usługodawca oświadcza, że dane wprowadzone przez niego na formularzach elektronicznych, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. Usługodawca zobowiązuje się do aktualizacji wszelkich danych w Sklepie, w przypadku ich zmiany.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do wykorzystywania stron internetowych Sklepu zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzania treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich i ogólnie przyjęte normy społeczne, jak również mogących powodować nieprawidłową pracę Sklepu.
 10. Usługobiorca może wypowiedzieć w każdym czasie umowę o świadczenie Usługi poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji.
 11. Usługodawca może zablokować lub wypowiedzieć dostęp do Konta:
  1. Z zachowaniem 7-dniowego okresy wypowiedzenia w przypadku jego wykorzystywania niezgodnie z Regulaminem lub jego przeznaczeniem,
  2. Z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z innych ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie powiązanym z usługą Konta.

§5. ZAMÓWIENIA

 1. Klient składa Zamówienie wykorzystując funkcjonalności Sklepu, w szczególności Formularz Zamówienia.
 2. Wybór Produktów dokonywany jest przez Klienta poprzez dodanie ich do Koszyka.
 3. Po ustaleniu zawartości Koszyka, Klient:
  1. Loguje się do Konta lub ręcznie wprowadza dane niezbędne do realizacji Zamówienia,
  2. Dokonuje wyboru adresu dostawy oraz adresu do wprowadzenia na fakturze,
  3. Dokonuje wyboru sposobu dostawy.
 4. Klient zobowiązany jest każdorazowo do zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz akceptacji ich treści, przy czym Polityka Prywatności jest określona w par. 10 Regulaminu. Akceptując Regulamin Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Klient potwierdza wprowadzenie powyższych danych poprzez wybranie przycisku „PRZEJDŹ DO KASY” a następnie dokonuje wyboru sposobu płatności.
 6. Klient ma możliwość dokonywania zmian danych w Zamówieniu, w szczególności weryfikacji i modyfikacji Koszyka do momentu potwierdzenia przez niego złożenia Zamówienia.
 7. Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wybranie przycisku „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”.
 8. Za dokonany zakup Usługodawca wysyła fakturę VAT w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta w procesie Zamówienia lub w innym stosownym formularzu. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z otrzymaniem zgody Klienta na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.). Wyrażając zgodę Klient uprawnia Usługodawcę do wystawiania i wysyłania innych dokumentów podatkowych, w zależności od potrzeb, w szczególności faktur korygujących, zaliczkowych, końcowych, uproszczonych i załączników do faktur.
 9. Usługodawca potwierdza otrzymanie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia, co skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży.
 10. Usługodawca utrwala, zabezpiecza oraz udostępnia Klientowi treść Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy stronami poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail wskazanej w poprzednim punkcie.
 11. Usługodawca rezerwuje sobie możliwość kontaktu z Klientem w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia. Jednocześnie Usługodawca udostępnia Klientowi możliwość kontaktu w przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w wiadomości e-mail, pod adresem poczty elektronicznej wskazanym w par. 12 pkt. 7 Regulaminu.
 12. Usługodawca dostarczy Zamówienie na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 13. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi Produkty wskazane w Zamówieniu w stanie od wad. Usługodawca rezerwuje sobie możliwość sprzedaży Produktów z drobnymi wadami, przy czy informacja o wadzie i jej opis zawarte są każdorazowo w opisie Produktu w Sklepie.
 14. Zamówienia składane w sklepie nie podlegają łączeniu, w szczególności w celu dostarczenia odrębnych Zamówień w ramach jednej dostawy.
 15. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych Zamówienie będzie anulowane przez Usługodawcę.

§6. PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące metody płatności za Produkty zamówione w Sklepie:
  1. Płatność online za pośrednictwem serwisu Przelewy24 prowadzonego przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy Kanclerska 15, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.
  2. Płatność kartami płatniczymi VISA oraz MasterCard za pośrednictwem serwisu przelewy 24, prowadzonego przez firmę wskazaną w par. 6.1.2,
  3. Płatność gotówką za pobraniem, pobierana przez kuriera od Klienta w momencie odbioru Produktu przez Klienta.

§7. DOSTAWY

 1. Dostawa Zamówienia jest możliwa na terytorium państw wskazanych w cenniku dostawy na stronach internetowych Sklepu.
 2. Usługodawca rozpoczyna realizację dostawy, w tym początek biegu terminu dostawy Zamówienia w momencie:
  1. W przypadku płatności przelewem bankowym – po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Usługodawcy,
  2. W przypadku płatności online – po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej informację o akceptacji płatności,
  3. W przypadku płatności gotówką za pobraniem – po potwierdzeniu Zamówienia przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca udostępnia możliwość dostawy:
 4. Za pośrednictwem kuriera, z terminem dostawy do 5 dni roboczych,
 5. W przypadku łącznej wysyłki Produktów o różnych terminach dostawy w ramach jednego Zamówienia, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są przedstawiane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w szczególności uwzględniając moment wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży z Usługodawcą.
 7. Klient może anulować lub zmodyfikować złożone Zamówienie do momentu jego wysyłki poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w par. 11 pkt. 7 Regulaminu.

§8. ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych od terminu dostawy Zamówienia (lub jej ostatniej partii w przypadku dostawy partiami) odstąpić od Umowy Sprzedaży w zakresie ww. Zamówienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym paragrafie.
  Zwracany towar winien zostać odesłany w stanie nienaruszonym (z nieusuniętą metką), nie posiadającym zabrudzeń, uszkodzeń lub widocznych śladów użytkowania.
  W celu odstąpienia od umowy należy wysłać Usługodawcy przed upływem ww. terminu oryginał paragonu fiskalnego oraz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Przykładowy wzór oświadczenia jest wskazany na stronach sklepu, przy czym wykorzystanie ww. wzoru nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 2. Powyższe oświadczenie można wysłać w następujące sposoby:
  1. Pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w par. 11 pkt. 7 Regulaminu,
  2. Za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w par. 11 pkt. 7 Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
 4. Uznaje się ją za niezawartą,
 5. Usługodawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi kwotę uiszczoną za zakupione Produkty, w tym koszty dostawy za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.
 6. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, przy czym Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania od niego Produktu lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Płatność zostanie zwrócona Konsumentowi poprzez zwrotny przelew bankowy na rachunek, z którego uiszczona została zapłata za Produkt a w przypadku innego sposobu zapłaty za Produkt w sposób ustalony przez Usługobiorcę z Konsumentem.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży zwrócić dostarczone Produkty w stanie niezmienionym na adres magazynu Usługodawcy wskazany w par 11 pkt. 7 Regulaminu, ponosząc koszt odesłania Produktów do Usługodawcy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§9. REKLAMACJE I WYMIANA TOWARU

 1. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) Produktów w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Wada fizyczna polega na niezgodności dostarczonych Produktów z Umową Sprzedaży. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za wady Produktu, o których Klient wiedział w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od wydania Produktu.
 4. Klient może złożyć reklamację w następujący sposób:
  1. Pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w par 11 pkt. 7 Regulaminu,
  2. Poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w par 11 pkt. 7 Regulaminu.
 5. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrywania reklamacji przez Usługodawcę, zaleca się podanie przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym:
 6. Informacji dotyczących okoliczności, rodzaju i daty wystąpienia wady,
 7. Zdjęcia wady produktu,
 8. Określenia preferowanego sposób rozwiązania reklamacji: Usunięcia wady Produktu lub Obniżenia ceny Produktu lub Odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
 9. Adresu Klienta skąd wadliwy Produkt ma być odebrany przez Usługodawcę.
 10. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 11. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca podejmie działania z intencją zastosowania preferowanego przez Klienta sposobu rozwiązania reklamacji. W przypadku braku takiej możliwości Usługodawca zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. W przypadku gdy wadliwy Produkt zmieni państwo położenia i zmiana ta spowoduje zwiększenie kosztów dostarczenia Produktu do Usługodawcy, Usługodawca pokryje koszty jego dostarczenia do wysokości zgodnej ze stawkami dostarczenia Produktu obowiązującymi na terenie państwa pierwotnej dostawy Produktu.
 13. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Usługodawca niezwłocznie odeśle Produkt Klientowi na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 14. Usługodawca informuje, że Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE, w tym Usługodawcą. Swoją skargę Konsument może złożyć np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach sklepu internetowego www.laboo.store

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca Milena Ostrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmąAlison Milena Ostrowska z siedzibą przy ul. Zagnańskiej 200 w Kielcach (25-563) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 9591763638, która jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji przepisów prawa,
  2. założenia Konta, realizacji Zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
  3. działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.
 3. W trakcie rejestracji w sklepie internetowym www.laboo.store Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą
 4. Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z moją aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numeru telefonu, adres IP komputera.
 6. Klient ma prawo do informacji czy i w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane.
 7. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora:
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
  3. firmie mailingowej realizującej wysyłkę newsletterów
  4. firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy
 8. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 9. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszystkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
 11. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.
 12. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 13. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem kontakt@laboo.store lub pisemnie na adres: ul. Zagnańska 200, 25-563 Kielce.
 14. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 15. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 16. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 17. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 18. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. Kodeksu Cywilnego,
  2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  3. Dla Umów Sprzedaży zawartych z Konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
  4. Oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu stron internetowych Sklepu, w szczególności z powodów technicznych.
 3. Wszystkie nazwy Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wykorzystywane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
  W przypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zawarcia przez Usługobiorcę i Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi Konto) nowy regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia, do czego ma prawo zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
 6. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Konsumentem, zmiany Regulaminów nie będą miały wpływu na warunki Zamówień złożonych i Umów Sprzedaży realizowanych lub wykonanych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 7. Usługodawca udostępnia następujące adresy do prowadzenia wszelkiej korespondencji związanej z działalnością Sklepu:

Adres do doręczeń:
Alison Milena Ostrowska
ul. Zagnańska 200
25-563 Kielce

Adres poczty elektronicznej:
kontakt@laboo.store

 

Regulamin Akcji Sprzedażowej „Surprise Box”

§1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w akcji sprzedażowej „Surprise Box” (dalej zwanej „Akcją”), organizowanej przez Laboo (dalej zwane „Organizatorem”).

1.2. Akcja polega na sprzedaży tajemniczych zestawów produktów o nazwie „Surprise Box”, zawierających losowe produkty związane z płcią i rozmiarem.

§2. Zasady Zakupu Surprise Box’a

2.1. Każdy Surprise Box zawiera losowe produkty dedykowane określonej płci i rozmiarowi i obejmuje zakup produktów o wartości do -60% względem ich pełnej ceny.

2.2. Zestawienia produktów są losowe, jednak z uwzględnieniem płci dziecka oraz wybranego rozmiaru.

2.3. Surprise Box jest produktem promocyjnym, dostępnym w ograniczonej ilości i określonym czasie, co jest podane do publicznej wiadomości na stronie sklepu.

§3. Wyłączenie Zniżek i Promocji

3.1. Promocja Surprise Box nie łączy się z innymi promocjami, w tym z opcją darmowej wysyłki, kodami rabatowymi.

§4. Procedura Zakupu

4.1. Dodanie Surprise Boxa do koszyka nie jest równoznaczne z jego zakupem. Możliwości techniczne systemu nie pozwalają na rezerwację produktu znajdującego się w koszyku.

4.2. Poprawne wskazanie adresu dostawy oraz zrealizowanie płatności jest równoznaczne z dokonaniem zakupu.

§5. Zwroty i Wymiany

5.1. Nie ma możliwości zwrotu, wymiany Surprise boxa na inny, ani częściowego zwrotu produktów z opakowania.

§6. Realizacja Zamówień

6.1. Zamówienia zawierające jedynie Surprise Box są wysyłane w ciągu 2-3 dni roboczych od zaksięgowania płatności.

§7. Postanowienia Końcowe

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.

7.2. W przypadku sytuacji spornych, decyzja Organizatora jest ostateczna.

7.3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 10.06.2024 i jest dostępny na stronie sklepu.

Dokonując zakupu Surprise Boxa, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zacznij wpisywać czego szukasz i kliknij enter!

Koszyk

Brak produktów w koszyku.